konusune.com Konusu Ne? - Siz de kitap kokusunu sever misiniz?

konusune.com
Title: Konusu Ne? - Siz de kitap kokusunu sever misiniz?
Keywords:
Description: Siz de kitap kokusunu sever misiniz?
konusune.com is ranked 20250784 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,272. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. konusune.com has 43% seo score.

konusune.com Information

Website / Domain: konusune.com
Website IP Address: 188.132.129.15
Domain DNS Server: ns2.sadecehosting.com,ns1.sadecehosting.com

konusune.com Rank

Alexa Rank: 20250784
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

konusune.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,272
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $433
Yearly Revenue: $5,272
Daily Unique Visitors 1,329
Monthly Unique Visitors: 39,870
Yearly Unique Visitors: 485,085

konusune.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=0,no-cache
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 05:31:47 GMT
Server nginx

konusune.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

konusune.com Traffic Sources Chart

konusune.com Similar Website

Domain Site Title
alekssever.com ALEKS SEVER
igorsever.com Igor Sever
sever.com.pl Sever - Start
rouenstsever.com Saint Sever
e-kitapp.com Kitap Kitap ?zetleri e kitap Kitap Yazarlar?
siz.be Home - SIZ
stsever17.fr St Sever de Saintonge, 17800, Charente Maritime, France - Bienvenue
cokyaz.com ?ok Yaz'?yoruz; Siz de g?rün! | cokyaz.com
saint-sever-calvados.fr Splashscreen | Site officiel de la Mairie de Saint Sever Calvados
lilamod.com Hayat siz yenilendik?e de?i?ir. - Lilamod, hayat siz yenilendik?e de?i?ir..

konusune.com Alexa Rank History Chart

konusune.com aleax

konusune.com Html To Plain Text

Konusu Ne? - Siz de kitap kokusunu sever misiniz? Ana Sayfa Bütün Yazarlar Hakk?mda ?nerileriniz Lizbon’a Gece Treni Uzun zaman ald? bu yorumu yazmak. Kitab? da bitirmek sand???mdan zordu. Belki de bitsin istemedim. Portekiz’in benim i?in ayr? bir anlam? var. Ger?ekten yerle?meyi dü?ündü?üm bir ülke. Hele hele ?araplar?n? tatt?ktan sonra nas?l ya?an?las? bir yer oldu?unu ?ok iyi anl?yorsunuz. Pascal Mercier Lizbon’a gece treni ile büyülü bir yolculu?u anlatm??. Tek bir kelime ile ba?layan bir yolculuk… Portugues… Kitapta s?zü ge?en yerlerin ?o?unu g?rdüm. Belki de bu nedenle farkl? bir ba? olu?tu bu kitap ile aramda. Sanki bitti?inde bir daha gidemeyecektim Lizbon’a… Sizin hayat?n?zda hi? olmad? ... … Agora’da Bir Delikanl? ?nceden de s?ylemi?tim san?r?m ?ok fazla Türk yazar okumuyorum. Nedendir bilmiyorum ama maalesef ki Türk yazarlar?n kitaplar?nda genellikle bir Filiz Ak?n Ediz Hun filmi a?k ü?geni oluyor. Kavu?amayanlar, kavu?up mutlu olamayanlar, kavu?anlar? k?skananlar… Kültürümüzün bu ?ekilde oldu?unun fark?nday?m ama art?k insan ger?ekten de ba?ka bir ?eyler okumak ve edebiyat dünyas?nda farkl? bir yan?m?z?n oldu?unu da g?rmek istiyor. Babacan Pesenkurdu’nun “Agora’da Bir Delikanl?” kitab?n? instagramda g?rdü?üm i?in al?p okudum. Tabii bir de Agora’da ge?mesi de beni cezbetti. Sonu?ta ?zmir ile ilgili her ... … Endgame – G?k Anahtar? Serinin ikinci kitab?nda yine ?ifreler ??zülmeye devam ediliyor. Bu kitapta biraz daha sert bir anlat?m yap?lm??. D?vü? ve sava? k?s?mlar? fazlas?yla (!) ayr?nt?l? bir ?ekilde g?z ?nüne serilmi?. ?kinci anahtar ger?ekten de ?a??rt?c? olmu?. Bir yandan üzücü ve ü?üncü kitap ile alakal? merak uyand?r?yor. Okumas? kolay bir kitap. E?er macera kitaplar?n? seviyorsan?z okuyun derim. A??k?as? ilk defa bir kitab?n filminin nas?l olaca??n? merak ediyorum. Bence mutlaka bu serinin filmini ?ekeceklerdir ?? ... … Kuyucakl? Yusuf Sabahattin Ali okuduk?a ya?am?mda hi? bir ?eyin saf olmad???n? fark ediyorum. ?zellikle a?k ?ok kirlenmi? bu dünyada. ü? kitab?n? okudum Sabahattin Ali’nin… Kürk Mantolu Madonna, ??imizdeki ?eytan ve Kuyucakl? Yusuf… Ve bu ü? kitap a?k duygusunu sorgulatt? bana. Bir yandan da b?yle bir a?k ya?ayamamak k?r?yor insan? i?ten i?e… Kuyucakl? Yusuf, beni ?ok duyguland?rd?… Evlatl?k edinilen Yusuf ve evin kü?ük k?z? bir ?ekilde birbirlerine a??k olurlar. Oysaki k?z?n annesi k?z?n daha ... … Yollar?n Ba?lang?c? Her ne kadar kitaplar?n? ?ok sevsem de Amin Maalouf okumak ger?ekten ?ok zor. Maalesef bu kitaba ge?en y?l ba?lad?m ve en uzun süre okudu?um kitap olarak san?r?m rekor k?rd?m. Tam olarak on bir ayda bitti ?? Araya bir sürü ba?ka kitap girdi ama bir türlü okuyup bitiremedim. Oysa ki ilk ba?lad???mda okumaya ?ok hevesliydim. Kitap Beyrut’u anlat?yor diye hatta y?lba??nda Beyrut’a gittim. Orada oradan bahseden bir kitab? okumak muhte?emdi. Ama ne zaman ki oradan d?ndüm san?r?m büyüsünü kaybetti. Asl?nda problem Amin Maalouf’un kitaplar?nda ?ok fazla detay vermesi san?r?m. Belli bir süreden sonra uzakla?t?r?yor ... … ??imizdeki ?eytan Anlatmaya ba?lad?k?a sanki bütün kitab? anlatacakm???m gibi hissediyorum. ?zet falan yaz?lmaz oldu?u gibi anlat?l?r ancak. Bir günde bitti… Elimden b?rakamad?m resmen. ?imdi ne olacak? Ya ??yle olursa? Ya ba??na bir ?ey gelirse diye diye bir günde bitti. Do?ruyu s?ylemek gerekirse bitmesine ?ok üzüldüm. Ama her ?eyin oldu?u gibi maalesef bunun da bir sonu olaca?? belliydi. Yap?lan hatalar, a?k dedi?imiz duygu ile verdi?imiz yanl?? kararlar hepimizin hayat?nda var asl?nda. A??k oldu?umuzda g?zümüz bir ?ey g?rmez genelde. Hemen hemen her ?eyi kabul ederiz g?zümüz kapal?. Sonras?nda can?m?z?n nas?l ... … Marsl? Hayal gücü oldu?una inanmak istemedim. Nas?l olabilir ki? Bu kadar detay bu kadar spesifik ?zellik, bu kadar element kullan?larak yap?lan o kadar i?… ?zel k?yafetleriniz d???nda ba?ka hi? bir ?ekilde nefes alamad???n?z? dü?ünün… s?n?rl? say?da yiyece?iniz ve limitli suyunuz var… Ve uzayda, Marsta tek ba??nas?n?z… Benim i?in inan?lmaz klostrofobik bir ortam olsa da, sonunu merak etmeden yapamad?m. Son sayfaya kadar her anda Mark Watney ile ayn? duygular? ya?ad?m. Kalbim s?k??t?, bende nefes alamad?m. Kendimi onun yerine koydum ve azmine hayran kald?m. Ne denir bilmiyorum ki? Bu nas?l bir hayal ... … Bir Bar Filozofu Hep a?k? kad?nlar?n daha ?ok anlad??? dü?ünülür. Erkekler daha maskülen(!) i?lerle me?gulken kad?nlar?n gereksiz olan (!) a?k me?k i?lerine ?ok kafa yorduklar? s?ylenir. Bu belki de kad?n erkek ili?kilerinin en ba??ndan beri b?yledir. G?revler bellidir; kad?n a??k olur ac? ?eker, erkek kaale almaz ac? ?ektirir. Bu kitap asl?nda bütün kurallar? sil ba?tan yazm??. A?k yanl?? ellerde ?ok can ac?tabilir iken, do?ru kalpte nas?l da hayat? bir anda de?i?tirebilir ruhunuz bile duymaz. Hep kad?nlardan duydu?umuz a?k isyan?, bu sefer bir erkekten gelmi?. üstelik ?yle bir ???l?kla gelmi? ki okurken ?o?u ... … D?nü?üm Franz Kafka’n?n D?nü?üm adl? kitab?n?n yorumunu yazmak i?in yakla??k iki haftad?r dü?ünüyorum. 100 sayfal?k kitab?n yorumu alt taraf? demeyin. B?yle bir kitap okumad?m hayat?m boyunca. ?nsan ili?kilerini bu ?ekilde ?tekile?tirerek anlatmas? ger?ekten de takdire ?ayan. Ailesi taraf?ndan ?ok sevilen(!), evin bütün yükünü s?rt?nda ta??yan, evin ge?imini tek ba??na üstlenen ve bundan dolay? hi? gocunmayan Gregor, bir sabah uyan?r ve kendini bir b?cek olarak g?rür. Bu durum tabii ki ailesinde korku ve endi?eye neden olur. Ailesi ilk etapta bu durumun düzelece?ine inansalar da zamanla maalesef kal?c? oldu?unu fark ... … A?k ve ?bür Cinler Hala kendime soruyorum neden bu kadar ge? ke?fettim Gabriel Garcia Marguez’in kitaplar?n? diye. Tam anlam?yla kitaplar i?inize i?liyor. Bu kadar temiz bir anlat?m ger?ekten de nadir bulunuyor. Edebiyat dünyas? i?in büyük bir kay?p olmus vefat?. Ama i?in garip taraf? da ?lümünün ard?ndan kitaplar?n? okumaya ba?lad?m. Hakl?s?n?z su? benim bu nedenle de kendime ?ok k?z?yorum. A?k ve ?bür cinler kitab?yla Gabriel Garcia Marguez kalbime dokundu desem yeridir. Bu kadar kar???k bir a?k ü?geninin k?tülü?ünün masum bir ?ocu?un üzerine kalmas? ve her?eye ra?men bu masumiyetten vazge?meyen bir papaz. Bir yandan nefretin ne ... … Kafes Josh Malerman’?n Kafes adl? kitab? tam olarak bir günde okunup biten bir gerilim kitab?. Kal?n bir kitap olmas?na bakmay?n ger?ekten sürükleyici. G?zlerini a?t?klar? anda orada bulunan bir “?ey” taraf?ndan etki alt?na al?nan ve kendilerini ?ldürmelerine neden olan bir grup insan?n ya?ad?klar?n? konu alan kitap biraz klostrofobik olmas?na kar??n sürükleyici. Okumas? kolay bir kitap , tam tatil kitab? asl?nda. A??k?as? bu kadar sürükleyici olabilece?ini dü?ünmemi?tim. Tek problem sonunun biraz havada kalmas?. ?ok fazla soru i?areti ile bitiyor maalesef. Bu nedenle de biraz hayal k?r?kl??? ... … Pi Mükemmel say?… Mükemmel son… Mükemmel hayaller… Ger?ekten de art?k s?ra bizde. Art?k bizim kendi hikayelerimizi yazma zaman?m?z geldi. Art?k de?i?im zaman?… Her ?eye sorgusuz sualsiz evet deme d?neminin kapanmas? gerekli. Ama bu ne yakarak ne de y?karak olmal?… Zeka her ?eye yeter… Akilah Azra Kohen kimdir, nedir inan?n ki hi? bilmiyorum. Tek bir ?eyi biliyorum ki bir insan?n bu kadar iyi tespitler yap?p hayat? bu ?ekilde ortaya koymas? ger?ekten muazzam. Fi, ?i ve Pi benim hayat?m? de?i?tirdi. Unuttuklar?m? hat?rlamama yard?mc? oldu. Sadece siyasetten bahsetmedi, romanlara a?k? da ekledi. ... … Umar?m Cehennemde Bira Vard?r Uzun zamand?r okudu?um e?lenceli kitaplar aras?nda yerini ald? ?? Edebi de?eri yok, kültürel bir de?eri yok, küfür ve cinsellik i?eriyor. Kesinlikle +24 ya? s?n?r?nda olmas? gereken bir kitap. Size kataca?? hi? bir ?ey yok anlayaca??n?z. Sadece alkol oran? ile beraber insanlar?n davran??lar?n?n nas?l k?tüden berbata d?nü?tü?ünü, insanlar?n alkol yüzünden asl?nda yapmayacaklar? ?eyler yapt?klar?n? anlat?yor. Sanmay?n ki alkolü k?tülüyor. Tamamen Tucker Max’?n kendi hayat?n? anlatt???, insanlar? kü?ümsedi?i, a?a??lad???, bir günde iki farkl? kad?nla beraber oldu?u, ortalama günde on be? bira ... … Trendeki K?z Bazen sadece baz? kitaplar?n nas?l oluyor da bu ?ekilde hayal k?r?kl??? ile bitebildi?ini dü?ünüyorum.??in garip taraf? ba?lang??ta yakalanan heyecan ve merak kitab?n sonuna gelindi?inide nas?l olur da kendini “bitse de gitsek” moduna sokabilir? Paula Hawkins Trendeki K?z kitab?yla ilk ba?ta ilgimi ?ekti. Alkolik bir kad?n?n evlili?inin bitmesi, aldat?lmas?, i?inden kovulmas? ve daha bir ?ok k?tü olay?n Rachel’in ba??na gelmesi ve bunlar?n anlat?m? asl?nda ilk etapta beni ?ok etkiledi. Alkolün bu kad?n? nas?l da yaln?zl??a sürükledi?i i?imde ac?ma duygusu olu?turdu. Ya?ad??? yaln?zl?ktan ... … ?i Fi’den sonra merakla bekledi?im kitap… Ayr?ca hayat?ma ???k h?z?yla giren yazar Akilah Azra Kohen… ?imdi hat?rl?yorum da ilk ba?ta nas?l da ?nyarg? ile alm??t?m kitab? ?? ?lk kitapla k?yasland??? zaman tabii ki her seri kitapta olan ?ey bu kitapta da var. ?lk kitab?n o nefes kesen havas? bu kitapta yok. Yani ilk etapta ?? Dedi?im gibi bu yazar?n tarz? beni ?ok etkiledi. Nas?l olur da bir kitapta birden fazla olay birbirine ba?lanarak anlat?labilir ki??? Akl?m alm?yor ger?ekten. 2013 y?l?n?n May?s ay?nda ya?ananlar? unutmam?? olanlarda san?r?m ?ok daha fazla etki ... … Kocan Kadar Konu? – Dirili? Bu aralar psikolojim pek iyi de?ildi. ?? stresi, a?k hayat?, ?stanbul karma?as? derken biz süredir kendimi inan?lmaz derecede mutsuz hissediyordum. Hatta o kadar mutsuzdum ki ne kitap okuyabiliyor ne de puzzle yapabiliyordum ( beni tan?yanlar bilir moralim bozuk oldu?unda puzzle yapar sorunlar?mdan uzakla?maya ?al???r?m. Bir nevi terapi benim i?in ). Bir gün yine kitap??larda dola??rken yeni ??kanlarda g?rdüm Kocan Kadar Konu? – Dirili?i… G?rdü?üm anda yüzüme bir gülümseme yerle?ti. Malum ilk kitap ben baya güldürmü? ve inan?lmaz ?ekilde mutlu etmi?ti. ... … Kü?ük Prens San?r?m okudu?um ilk uzun hikaye… Ya dokuz ya on ya??ndayd?m ailem bu kitab? al?p bana hediye ettiklerinde. Hala hat?rl?yorum ne kadar mutlu oldu?umu… Kü?üklü?ümden beri en sevdi?im ?eydir kitap okumak… Kaybolurum kitaplarda, her ?eyi unuturum resmen.Kitaplar?n dünyas?n? ke?fetti?imden beri ger?ek dünyadan pek haz etmiyorum san?r?m ?? Ke?ke hayat ?ocukken oldu?u kadar kolay ve dertsiz olsa. Ke?ke ?apka yerine fil yutmu? y?lan? g?rebilsek hala… ama maalesef ya??m?z ilerleyip hayat?n monotonlu?una yakalan?nca o kadar s?radanla??yoruz ki… 32 ya??mday?m ve kü?ük prensi tekrar okumam ... … Endgame Dünyan?n sonunun yakla?mas? konusu san?r?m her zaman yeni romanlar yaz?lmas?na neden olacak. Endgame de bu romanlardan biri. Her zamanki gibi bir grup insan se?ilir ve onlar?n hangi insan ?rk?n?n ya?ay?p, hangilerinin yok olaca??na karar vermesi sa?lan?r. Ve tabiiki Amerikal? birinci olur ?? Okumas? kolay bir kitap hatta i?inde bir de bulmaca var ve bulmacay? ??zene 500.000 dolar ?dül vereceklerini s?ylüyorlar. A??k?as? kitap bana o kadar bo? geldi ki verdikleri ?dülden de emin de?ilim. Büyük bir ihtimalle seri ?eklinde olacak bu kitap. ?kinci kitap ve ü?üncü kitap olmas? gerekiyor ve maalesef kitap serileri oldu?u zaman ... … Kürk Mantolu Madonna Kü?üklü?ümden beri türk sinemas?n? hep sevmi?imdir. Bana ya?ananlar her zaman daha do?al geldi. A?klar daha i?ten, k?zg?nl?klar daha derinden ya?an?yor sanki. Kürk mantolu madonna eski türk filmlerini hat?rlatt? bana. Bu kadar masum bu kadar derinden bir sevgi san?r?m art?k dünyada bulunmuyor. Her ne kadar fazlas?yla eski kelimeler kullan?lm?? ve okunmas? biraz zor olsa da ak?c? ve merak uyand?ran bir hikaye. Raif Bey’in s?radan g?rünen hayat?n?n asl?nda derinlerine inildik?e ne kadar yo?un duygular ya?am?? oldu?unu g?rmek, ona ayr? bir sayg? duyman?za neden oluyor. ?ans eseri babas? taraf?ndan Berlin’e ... … Fi Bu neydi b?yle… Nas?l olur da bir kitap bir insan? nefessiz b?rak?r? Nas?l olur da bir hikaye bu kadar yo?un anlat?l?r? Sars?ld?m ve ?a??rd?m. Kitab? bitirdikten sonra kendime gelmem zaman ald?. Farkettim ki nefesimi tutmu? di?lerimi s?km???m. O kadar fazla duyguyu ayn? anda ya?ad?m ki yoruldum… Bütün karakterlerin ne hissetti?ini o kadar i?imde hissettim ki… Nefret, a?k, merak, ?fke, k?skan?l?k ve daha bir sürü duyguyu tek bir kalemde ?yle güzel anlatm?? ki Akilah Azra Kohen… A??k?as? kitab? k?rm?z? kapa??ndan dolay? ald?m. O kadar alev alevdi ki kar?? koyamad?m. Hatta yazar?n yabanc? ... … K?rm?z? Pazartesi D?rt saat i?inde soluk almadan okuyup bitirdi?im kitap. ?imdi dü?ünüyorum da keske daha ?nce ke?fetseydim bu yazar?. ?u anda ger?ekten de ?nceden kitaplar?n? okumad???m i?in su?luluk duyuyorum. Namus cinayeti her din, dil ve ?rkta var san?r?m. Ancak bukadar ?abuk kararverildi?ini hi? dü?ünmemi?tim. Gabriel Garcia Marquez k?rm?z? pazartesi kitab? bekaretini kaybeden bir k?z?n dü?ün gecesinde s?rr?n?n a???a ??kmas?ndan sonra, bekaretini kime verdi?ini itiraf etmesiyle beraber bir cinayet hikayesine d?nü?üyor. ?ldürülen ki?i d???nda bütün herkesin ne olaca??n?n bilinmesi ve son anda da ?ldürülen adam?n ??renmesi ... … Aldatmak Baz? kitaplar? okudu?um zaman resmen hayal k?r?kl??? ya??yorum. Belki de ?ok fazla beklenti i?inde oldu?um ya da art?k farkl? bir ?eyler yaz?lmas?n? istedi?im i?in. Tahmin edece?iniz gibi bir aldatma hikayesi Paulo Coelho’nun aldatmak adl? kitab?. 30 ya??nda kendini art?k ya?l? gibi g?ren hayat?nda her?eye sahip güzel iki ?ocuk annesi bir kad?n?n s?rf hayat?nda macera eksikli?i oldu?u i?in e?ini eski okul arkada??yla aldatmas?n?n hikayesi… Ben kitab? ” Grinin Elli Tonu” kitab?ndan ?ok ?zenilmi? buldum. S?radan ve taklit?i geldi. Anlat?lanlar aras?nda bie kopukluk var sanki. Gerekli detaylar ... … Benim Hüzünlü Orospular?m Her ya??n ayr? bir güzelli?i oldu?una inananlardan?m. ?ocukluk,gen?lik, orta ya?l?l?k, ya?l?l?k… Hepsinin ayr? bir anlam? var. Ya?an?lanlar, edinilen bilgi ve deneyimler insanlara gün ge?tik?e daha ?ok ?ey katar. Hele bir de ??renilen ?ey A?K ise… Gabriel Garcia Marquez’in Benim Hüzünlü Orospular?m kitab?n? maalesef ki daha yeni okuyabildim. Kitap ?ok k?sa olmas?na ra?men o kadar doluydu ki, elimde olmadan kendimi üzülürken buldum. 90 ya??ndaki bir adam?n o ya?a kadar a??k olmadan sadece para ile kad?nlarla beraber olmas? ve yine ayn? yolla ve ayn? evde tan??t??? uyuyan bakireye dokunmadan a??k ... … Kocan Kadar Konu? Uzun zamand?r bu kadar e?lenerek okumam??t?m bir kitab?. Ger?ekten de sadece zaman ge?irmek i?in ald???m bir kitapt?. Hani okursunuz da akl?n?zda bir ?ey kalmaz ya… ??te aynen ?yle olsun diye ald?m. Komiktir nas?l olsa biraz güler moralimi düzeltirim diye dü?ünmü?tüm. Ama okurken resmen kendimi buldum kitapta. Benim ailemde evlenmem i?in ?ok laf etti bana. 30 ya??na geldin evlenmedin, evde kald?n, yaln?z ya?amak güzel de?il vs vs vs. Hayat?ma biri girince hemen sorular ba?lard? ailesi ne i? yap?yo ?ocuk nereli vs. ?imdi farkediyorum da san?r?m bana hi? mutlu musun diye sormad?lar. Tabii haliyle sonras?nda taktik vermeler ... … Genetik Miras Uzun bir aradan sonra tekrar okumaya ve yazmaya karar verdim. Beni ?ok yormayacak okumas? kolay bir kitap se?mek istedim. Kitap??da dolan?rken g?züme bu kitap tak?ld?. Malum polisiye ve aksiyon romanlar?n? ?ok seviyorum. ?lgin? olabilir diyerek ald?m. Ama maalesef hayal k?r?kl??? ile bitirdim. William Landay genetik miras? yazarken ger?ekten ne hissetti ?ok merak ediyorum.Bir anda ortaya ??kan bir cinayet ve anlams?z bir ?ekilde bir ?ocu?un bu cinayetle su?lanmas?… Sadece su?laman?n yap?lmas?n?n nedeni ise ?ocu?un dedesinin ?nceden cinayet i?lemi? olmas?. Bu kadar sa?ma bir ba?lant? ile nas?l yaz?lm?? kitap ... … Klon Uzun bir aradan sonra tekrar yazabildim. Maalesef bu aralar bir türlü bitiremedim kitap. Sonunda zaman bulabildim de bu kitab? bitirebildim. S?radan olaca??n? dü?ünürken ?ok ?a??rtt? beni bu kitap. Biraz daha bilim kurgu tad?nda, ?ok fazla kafa yormadan okunur sanm??t?m. Oysaki kitab?n i?indeki hikaye tamamen sizi i?ine ?ekiyor ve anlat?lan karakterlerden biri oluveriyorsunuz. K?z? ?ldürülen genetik bilimci klonlama uzman? bir doktor, k?z?n?n katilini nas?l bulabilir? DNA ?rneklerinden yeni bir klon ?ocuk yaratarak tabii ki… Bir katilin DNA’s?ndan olu?mak, bir katile birebir benzemek ,ayn? hisleri hissetmek, ayn? g?zlere ... … Kaiken ü? ayr? kitap konusunu neden tek kitapta toplar ki bir yazar? Herhalde bir anlam? vard?r diye dü?ünüyorum. Her ne kadar nedenini bulamasam da. Oysa ilk konu üzerinden devam etse her ?ey ?ok daha güzel olabilirdi. Belli bir seri katil mant??? ile di?er konular? kar??t?rmak neden anlayabilmi? de?ilim. San?r?m biraz de?i?ik bir ?eyler yapmaya ?al??m?? Jean-Christophe Granke Kaiken’de. Ama maalesef olmam??. Ba?lang?? o kadar güzeldi ki okurken ger?ekten ilk defa farkl? devam edecek san?r?m dedim. Evet yazar beni ?a??rtmad? hayat?mda bekleyemeyece?im kadar farkl? devam etti. Sanki birbirinden ayr? ü? farkl? kitap ... … Tanr?n?n Unutulan ?ocuklar? Jasper’in bir gece Charlie’nin odas?n?n cam?na gelmesi kasabada, bu güne kadar sohbet etmemi? bu iki ?ocu?un aras?nda bir daha kopamayacak bir ba? olu?mas?na neden olur. Beraberce g??üsledikleri bir cinayet, ikisini birbirine daha fazla ba?lamakla beraber ger?ek katili bulmaya ?al??malar? ise ya?lar?n?n asl?nda ?ocuk olmad???n? anlat?yor. Beni ger?ekten etkileyen bir kitap… Bir ?ocuk nas?l bir kasabada meydana gelen bütün k?tü olaylar?n nedeni say?labilir ki? üstelik bu ?ocuk nas?l sevdi?i k?z? ?ldürebilir ki? Tek su?u, su?un üstüne kalmamas? i?in cesedi nehrin sular?na atmak olan bu ?ocuk katili bulmak ... … Bir Psikiyatristin Gizli Defteri Yaz tatili i?in ald???m bu kitab? iki günde bitirdim. Gary Small’?n Bir Psikiyatristin Gizli Defteri, t?bbi vakalar?n anlat?ld???, okumas? kolay ve sürükleyici bir kitap. Neredeyse hi? bir t?bbi terimin ge?medi?i bu kitap, bu ?zelli?inden dolay? okuyucuya roman okuma heyecan?n? da ya?atmaktan geri kalm?yor. Bir ka? farkl? olay?n anlat?ld??? Bir Psikiyatristin Gizli Defteri’i okurken bir süre sonra vakalar?n te?hisini kendiniz vermeye ?al???yorsunuz. Baz? hikayelerde sonunu tahmin ederken baz?lar?nda ise ger?ekten ?a??r?yorsunuz. Gary Small’?n anlat?m?ndaki do?all?k da g?zden ka?m?yor. Neredeyse ... … Efsane ?lk defa okuyorum ?skender Pala’n?n bir kitab?n?… Tarih kitaplar? her ne kadar ilgimi ?ekmese de bu kitab? be?endim. Genellikle ifadeler a??r gelir bana bu tarz kitaplarda. Ancak ?skender Pala’n?n Efsane roman? hep anlat?m? kolay hem de sürükleyici niteli?e sahip. ü? ayr? hikaye var bir kitab?n i?inde. ü? ayr? insan?n birbirleriyle olan ba?lant?s? okumay? daha da ?ekici hale getiriyor. H?z?r Reis’in, Sidi’nin ve Billure’nin aras?ndaki ba?lant? a?k?n ve dostu?un asl?nda güzel bir tan?m? olmu?. Billure ve Sidi’nin birbirinden kopmalar? ve y?llar boyunca birbirlerine ula?abilmek i?in ... … Cehennem Uzun süredir beklenen kitap sonunda ??kt? ve yine kendisini bir solukta okutmay? ba?ard?. üstelik bu sefer olaylar hepimizin daha tan?d?k oldu?u bir yerde sonu?lan?yor. Her zaman Dan Brown’un kitaplar?n? ?ok sevdim. Hayal gücü ve sürükleyicili?i ile hem elinizden b?rakam?yorsunuz hem de bitmesin diye dua ediyorsunuz. ??te Dan Brown’un son kitab? Cehennem’de bir solukta okunacak kitaplar aras?na girdi. Yazar?n betimlemeleri o kadar iyi ki okurken kendinizi bir anda bahsedilen mekanda buluveriyorsunuz. Yazar?n tasvir etti?i pencereden bak?yor, Robert Langdon ile beraber ko?uyorsunuz. Nüfusun kontrolsüzce ... … Dü?ümlere üfleyen Kad?nlar Bu kitab? almam? ve okumam? annem istemi?ti. Ben de merak edip ??kar ??kmaz alm??t?m. Bu güne kadar yazar?n her hangi bir kitab?n? okumad???m i?in tarz?n? merak etmi?tim. Hemen okumaya ba?lamama ra?men bir bu?uk ayda ancak bitirebildim diyebilirim. D?rt farkl? kad?n?n hayatlar?n?n kesi?mesini ve ??kt?klar? “A?K” yolculu?unun anlat?ld??? Ece Temelkuran’?n Dü?ümlere üfleyen Kad?nlar kitab? maalesef beni okuyucu olarak tatmin etmedi. Ba?kald?ran, devrim yapan, ??lleri ge?ip bir ama? u?runa yola devam eden bu kad?nlar?n hikayesi bana ?ok zorlama geldi. üstelik arada Arap ülkelerinde olanlar, ... … Semerkant Uzun zamand?r okumak istedi?im bir kitap Semerkant. Amin Maaloof Semerkant’ta ?mer Hayyam’?n hayat?n? ve rubailerinin hayata ge?mesini anlatman?n yan?nda Do?u kültürünü de ?ok a??k bir ?ekilde ifade etmi?. Kitap iki ayr? b?lümden olu?uyor diyebiliriz. Birinci b?lümde ?mer Hayyam’?n hayat? ve ya?ad??? zorluklardan bahsederken, ikinci b?lümde ise ?mer Hayyam’?n rubailerinin oldu?u “Semerkant Yazmas?” n? bulma iste?i ile do?uya giden adam?n ya?ad?klar? anlat?l?yor. Kitap genel olarak ak?c? ancak fazlas?yla tarih bilgisi i?ermekte. Belli bir noktadan sonra kendinizi tamamen ?ran tarihinin ... … ?zgürlü?ün Elli Tonu Elli ton serisinin son kitab? olan ?zgürlü?ün Elli Tonu beni biraz hayal k?r?kl???na u?ratt?. Yazar sanki yaz?p hemen bitirmek i?in u?ra?m??, hatta yazarken s?k?lm?? gibi geldi. O kadar ki okurken bunalmamak elde de?il. Yani madem yazmaktan ikinci kitapta s?k?lacakt?n neden devam ettin? Bir ?iftin ba??na neler gelebilir ki hayatta? Christian’?n Ana’ya sark?nt?l?k eden eski patronunu i?ten ??karmas?ndan sonra bu adam?n Christian’?n helikopterine suikast düzenlemesi, yollarda takip etmesi, evine gizlice girmesi kar?s?n? ka??rmaya ?al??mas? ve k?z karde?ini ka??rmas? ne kadar mant?kl? ki? üstüne ... … Karanl???n Elli Tonu Elli ton serisinin ikinci kitab? olan karanl???n elli tonunda Christian’?n karanl?k ve korku dolu ge?mi?i kar??m?za ??k?yor. ?lk kitapta oldu?u gibi cinsel anlat?mlar?n bulundu?u bu ikinci kitap, Grinin elli ton’unun aksine o kadar rahats?z edici de?il. Daha duygusal anlat?mlar?n bulundu?u bu kitap zaman zaman g?zlerinizin dolmas?na neden oluyor. Ana’n?n Christian’? terk etmesinden sonra ge?en bir haftal?k süre ikisine de y?llar kadar uzun gelmi?ti. Mutsuzluk ikisini de esir alm??t?. Bir daha g?rü?meyeceklerini dü?ünürlerken Ana’n?n bir yay?n evinde i?e girmesi ve Christian’?n ona ?i?ek g?ndermesi ... … Grinin Elli Tonu Kesinlikle +18 s?n?rlamas?na girmesi gereken bir kitap. Kitab? ald???m zaman a??k?as? i?eri?ini bilmiyordum. Okumaya ba?lad?ktan sonra kitab?n arkas?ndaki erotik roman yaz?s? dikkatimi ?ekti ?? Grinin elli tonu okumas? bazen rahats?z eden bir kitap. Seri bir ü?lemeden ibaret. Yaz?m? ve anlat?m? kolay. Sürükleyici ve elden b?rak?lmayan bir kitap. Arkada?? hasta olunca onun yerine yak???kl? zengin i? adam? Christian Grey ile r?portaj yapmaya giden Ana’n?n hikayesi. Christian bir ?ekilde Ana’n?n pe?ine tak?l?yor. Telefonundan yerini buluyor. Olur olmad?k yerlerde kar??s?na ??k?yor ve kendine ba??ml? haline ... … Hi? Bir banka soygunu bir taksi ?of?rünün hayat?n? nas?l de?i?tirebilir? Hi? kimsenin s?radan olmad???n? kan?tlayan bu kitap umutsuz hayatlar? olanlar?n bile neleri de?i?tirebilece?ini ?ok a??k bir ?ekilde ifade ediyor. Banka soyguncusunu yakalayan Ed’in hayat? gün ge?tik?e de?i?meye ba?l?yor. Posta kutusuna kim taraf?ndan b?rak?ld??? belli olmayan karo as? ve ona verilen ü? g?rev. Bir yan? merak ederken di?er yan? da bunun arkada?lar?n?n ?akas? oldu?unu s?ylüyor. Ed merak?na yeniliyor ve bu kartta bulunan g?revleri yapmaya karar veriyor.Tamamen birbirinden farkl? ü? g?revi yerine getiriyor. ?kinci olarak sinek ... … A?k?n G?zya?lar? – Hz. Mevlana A?k? bu sefer de Mevlana’n?n a?z?ndan dinledi?imiz A?k?n G?zya?lar? – Hz. Mevlana bir insan?n hayat?nda eksik olan?n pe?inden nas?l gidebilece?ini g?zler ?nüne seriyor. Kü?üklü?ünden beri Mevlana’n?n dini g?rü?ünün farkl?l?k yarataca?? babas? taraf?ndan farkedilmi?tir. Ve günün birinde babas?n?n yerine ge?ece?i ve kitlelere seslenece?i kaderine i?lenmi?. Ama Mevlana o kadar eksik hisseder ki kendini ( her ne kadar herkesten fazla bilgisi ve g?rü?ü olmas?na ra?men) bu g?revin alt?ndan kalkamayaca??n? dü?ünür. Hayat?nda sanki ?ok büyük bir eksiklik vard?r. Bir türlü ne oldu?unu bilemedi?i ve ... … Uyuyana Kadar Hat?rlar m?s?n?z 50 ilk ?pücük diye bir film vard?. Ben hala ne zaman bu filmi izlesem oradaki a?ka imrenirim. Her sabah bir erke?in bir kad?n? kendine tekrar a??k etmesi kadar mükemmel bir ?ey yok herhalde. Bu kitab? ilk okumaya ba?lad???m zaman konunun ayn? oldu?unu sand?m.Kaza ge?iren bir kad?n?n kendini ve ?evresindeki kimseyi tan?mamas? ve her günü tekrar ya?amas?. ?lk sayfalar? okurken ger?ekten de zaman kayb? diye dü?ündüm. Sonu?ta bahsetti?im filmde konunun ne oldu?unu biliyorduk. Ama kitab? okumaya devam etmemle beraber tamamen farkl? bir konu oldu?unu anlad?m. Amnezi hastas? olan Chris her sabah uyand??? zaman ... … Ne?ter Müzi?i Ne?ter Müzi?i bir intihar olay? ile ba?layan ve ara?t?rd?k?a alt?ndan ?ok daha farkl? olaylar?n ??kt??? ve kitab?n sonunda a?z?n?z? a??k b?rakan bir kitap. Ne?ter Müzi?i Dr. Ted Cogan’?n trafik kazas? ge?iren bir hastas?n? iyile?tirmesi ile ba?l?yor. Trafik kazas?ndan sonra Kristen’?n iyile?mesinden sonra yava? yava? ileti?imin bitti?i hasta doktor ili?kisi, Kristen’?n intihar? ve geride b?rakt??? bir günlük ile resmen yeniden hortluyor. Günlükte yaz?lanlar?n doktorun hastas?na tecavüz etti?ini ortaya koymas?, romanda ge?en karakterlerin bilinmeze do?ru gitmesine neden oluyor. Kendi ... … A?k?n G?zya?lar? – Tebrizli ?ems A?k?n ger?ekten nas?l anlat?lmas? gerekti?ini ?o?umuz bilmeyiz. Baz?lar?m?z onu nas?l ya?ayaca??m?z ya da neye kar?? ya?ayaca??m?z? da bilmeyiz. ?ems uzak yerlerden kalk?p A?k i?in yol katedip Mevlana’ya ula??yor. Ama yine de emin olam?yor ger?ek A?k olup olmad???ndan. Mevlana’y? s?navlara sokuyor, sorular soruyor,do?ru bildiklerini sorguluyor. Her defas?nda da Mevlana ?ems’in istedi?i ?ekilde davran?yor. Ne bir eksik ne bir fazla. Bilmedi?i ?eyleri ??retiyorlar birbirlerine. Hayatlar?nda ba?ka kimseciklere ihtiya? duymuyorlar. Beraber ibadet edip beraber oru? tutuyorlar. Günün birinde ?ems ... … Mesnevi Terapi ilk defa bu kategoride bir kitap oludu?umu s?yleyebilirim. genellikle psikolojik ara?t?rmalar? i?eren kitaplar beni bunalt?yor. K?s?r d?ngü i?inde devam ediyormu? gibi geliyor. Mesnevi Terapi, insan davran??lar? ve dü?ünceleri Mevlana felsefesi ile birle?tirilerek ele al?yor. K?sa k?sa hikayeler, ki?inin olumsuz dü?ünce kal?plar?na kar?? nas?l davranmas? gerekti?ini, bu davran??lar?n nas?l ??zümlenebilece?ini anlat?yor. Baz? hikayeleri okurken hak vermeme ra?men baz?lar?nda ise tamamen hayal dünyas?ndan ?neriler gelmi? gibi hissettim. Zaman zaman s?ylenen ?eylerin do?ruluk pay? olabilece?ini bile ... … ?ahane Hatalar Uzun zamand?r okudu?um en e?lenceli kitap ?ahane Hatalar… Kü?üklü?ümde vard? b?yle kitaplar, kendi sonunu kendin belirlerdim. Sürekli ba?a d?nerek tekrar okur farkl? sonlar bulmaya ?al???rd?m. Bu kitapta da ayn? ?ekilde yapt???n?z se?imler sayesinde sizi nas?l bir sonun bekledi?ini g?rüyorsunuz. Hayatla ilgili olarak nas?l yol alaca??n?z, bazen k?tü g?rünen se?imlerin iyi sonu?lanaca??, bazen de kesin do?ru dedi?iniz bir se?im sonunda ne kadar yanl?? yerlere gidebilece?inizi harika bir ?ekilde deneyerek ??reniyorsunuz. Okumas? ger?ekten e?lenceli… Kitab? elime ald???mdan itibaren ilk bir saatte dokuz ... … Bir Yumak Mutluluk A??k?as? Bir Yumak Mutluluk ilk kitapta verdi?i izlenimi ve mutlulu?u veremedi bana. ?ünkü konu olarak sürekli devam eden kitaplar beni bunalt?yor. Yine bir ?rgü kursu ve yine birbirinden ba??ms?z ü? kad?n?n birbiri ile olan ileti?imi sayesinde hayatlar?n?n de?i?imi konu olmu?. Okumas? e?lenceli ama sonu yok. Sadece o kurs s?ras?nda insanlar?n hayatlar? konu ediliyor. Yine ac?lar yine mutsuzluklar ve yine yeniden do?an gün ?eklinde devam eden bir hikaye. Fazla hayalperest ?ekilde olaylar?n ??zülmesi ve kitab?n yaz?lm?? olmak i?in yaz?lm?? havas? a??k?as? beni hüsrana u?ratt?. ?lk kitapta ald???m mutluluk bu ... … Araf Bazen arka kapak ger?ekten okuyucuyu yan?ltabiliyor. Kitab? okumadan arka kapakta yazanlara ?yle bir inan?yorsunuz ki sayfalara bakmadan kitab? alm?? oluyorsunuz. Beni hayal k?r?kl???na u?ratan kitaplar aras?nda yerini ald? Araf… Tamamen zaman kayb? olarak g?rdüm okuduk?a. Tamam ilk ba?larda merak uyand?rd?. Ama sayfalar ak?p gittik?e s?k?ld?m. ?ünkü o kadar uzakla?t? ki hikayeden yakalamakta zorland?m. ?lk ba?ta verdi?i etkiyi kaybetti, okuduk?a iyice uzakla?t?, uzakla?t?k?a ger?ekten bunaltt?… ?ki kad?n?n?n güya birbiriyle olan ba?lant?s?n? anlat?yor kitap. Biri kad?n tacirlerinin elinden can?n? zor ... … Ramses – Kade? Sava?? Serinin ü?üncü kitab?nda da Ramses’e yap?lan sald?r?lar devam ediyor. Her ?eye ra?men sava?maktan vazge?meyen Ramses, gün ge?tik?e ba?ka dü?manlar kazan?yor. Ramses’i yenemeyen dü?manlar? bu sefer kar?s? Nefertari’yi yapt?klar? büyülerle yok etmeye ve Ramses’i duygusal anlamda gü?süz b?rakmaya ?al???yorlar. K?tülerin dünyas?nda birbirine gü? olan bu iki a??k hem ülkelerinin gelece?i hem de sevgilerinin sonsuzlu?u i?in birbirlerine destek olmaya devam ediyorlar. Yazar her kitab?nda oldu?u gibi bu kitapta da anlat?m? konusundaki ba?ar?s?n? g?zler ?nüne seriyor. Elden b?rak?lmadan bir ... … Delifi?ek Zeze’nin ?ocuklu?unu neredeyse bütün ayr?nt?lar? ile hayat?m?za katt?k.Y?llarla beraber o da büyüdü biz de… Her gen? gibi a??k oldu, hayat?n?n tek a?k? sand??? bir dolu insan? soktu hayatlar?m?za. o ya?larda hepimiz ?yle de?il miydik? hayat?m?za giren herkesin o büyük a?k?m?z olaca??n? san?rd?k. Her insanla beraber biz de y?k?l?rd?k. Günlerce a?lar, hayat?m?za bir daha kimseyi sokmayaca??m?za dair yeminler verirdik. Ve hayat?m?za girip biz istemeden ??kan insanlar?n hepsi i?in ayn? ?eyi dü?ünürdük. Kitab? okurken o günler geliyor insan?n akl?na. Ger?ekten ne kadar ?ocuk?a ... … Güne?i Uyand?ral?m ?eker portakal?ndan hat?rlars?n?z Zeze ailesi taraf?ndan sevgi g?sterilmeyen bir ?ocuktu. Büyüme ?a?lar?nda da maalesef bu de?i?medi. Hayat kimi insan i?in nas?l ba?l?yorsa o ?ekilde devam ediyor san?r?m. Zeze de maalesef bu ?ocuklardan biri. üstelik kendi ailesinde bulamad??? sevgiyi ba?ka bir ailede aramaya ?al??an biri. Evlatl?k verildikten sonra tamamen al??t??? hayattan farkl? bir hayat ya?anmaya zorlanan, o hayattan herhangi bir beklentisi olmayan birinin ya?ad??? andan nas?l mutlu olmas?n? beklersiniz? Tabii ki hayalleri ile… Kü?üklü?ünde ?eker portakal? a?ac?na s???nan Zeze gen?lik y?llar?nda ... … ?lüm Pornosu Bu kitab? yaz?p yazmama konusunda uzunca bir süre dü?ündüm. Ama geri kafal?l?k yapmam?n anlam? olmad???na karar verdim. E?er gidip alabiliyor ve okuyabiliyorsam, yorumunu da ?ekinmeden payla?abilmeliyim diye dü?ündüm. ?sminden yanl?? anlamay?n demeyi ?ok isterdim. Ama ismi neyse kitap aynen o. Zaman zaman hatta kitab?n neredeyse tamam?nda anlat?m o kadar rahats?z edici ki insan okurken kendinden utan?yor. Bu kadar rahats?z edici bir kitap olmas?na ra?men sat?r aralar?nda o kadar enteresan bilgiler var ki… Mesela di? macununun sivilce kurutucu ?zelli?inin olmas?… Fark?nday?m sa?ma ama ger?ekten bu yaz?yor ... … Ramses – Milyonlarca Y?l?n Tap?na?? Serinin ikinci kitab? da ilki gibi sürükleyici ve büyüleyici… Ramses tahta ??kar ve yeni krall???n? y?netmeye ba?lar. Tabii ki en büyük dü?man? abisi ?enar’?n varl???ndan ve yapt?klar?ndan habersiz bir ?ekilde. Dü?man? sadece abisi de de?il üstelik. Gen? ya??nda ald??? g?rev ve verdi?i cesur kararlar yüzünden neredeyse herkes dü?man olmu? ona. Sadece mutluluk i?in ya?ayan bir firavunun ve kendi ??karlar? u?runa her?eyi satabilecek di?erleri… ?nsan?n okuduk?a okuyas? geliyor b?kmadan usanmadan… Hatta kitap bitti?i zaman üzüldüm yine. ?ünkü be? cilt halinde bir seri ... … Bir Gey?an?n An?lar? Bu kitab? okumadan ?nce herkesin yapt??? gibi Gey?a terimi ile fahi?eli?i ayn? ?ey zannediyordum. Hatta bunun üzerine nas?l bir kitap yaz?l?r diye bile dü?ünmü?tüm. Tabi kitab? lise d?nemimde okumam?n da etkisi vard?r san?r?m. ??te insan?n fikrini bir ??rp?da de?i?tiren kitaplardan biri. Gey?al???n asl?nda ne kadar zor bir e?itimden ge?ilerek yap?ld???, san?ld??? gibi herkese de?il sadece bir ki?iye ait olundu?u, al?nan e?itimde ba?ar?l? olmazsan o zaman fahi?e s?fat?n?n ta??nd??? ve daha bir sürü ?ey… Al?nan e?itim nas?l bir e?itim peki? ?an derslerinden dans derslerine, okuma yazmadan ... … Ramses – I????n O?lu Uzun zamand?r okumak istedi?im bir kitap serisi… Herkesin bekledi?i bir M?s?r’l? dede vard?r. Bu yüzden insan i?ten i?e merak eder oradaki hayat?… Her?eyin güzel oldu?u dü?üncesinden alamay?z kendimizi… Maalesef bu kitapta asl?nda her?eyin o kadar kolay olmad???, ufac?k ?eyler i?in karde?in karde?e dü?man olabildi?i bir dünya ile kar??la?acaks?n?z. Anlat?m o kadar a??k ki s?zü ge?en yerlerde nefes al?yorsunuz. Ramses’in ya?ad??? her ?eyi siz de onunla beraber ya??yorsunuz. Bazen onunla beraber ka??yor bazen onunla beraber dü?ünüyor, onun i?in üzülürken ya da “ah ke?ke ??yle ... … Tanios Kayas? ?ftira o kadar uzun zamand?r var ki dünyam?zda… Ve bir iftiran?n bir insan?n hayat?n? nas?l de?i?tirece?inden o kadar habersiz ki insanlar… ??te bu kitapta güzelli?i ba?a bela olmu? bir annenin biricik o?lunun hayat hikayesi en ince ayr?nt?s?na kadar anlat?l?yor. Amin Maalouf her zamanki gibi farkl? bir dille anlatm?? olanlar?. Sürükleyici bir hayat hikayesi ile Tanios Kayas?’n?n sayfalar?na saplan?yorsunuz. Tabii birde masum bir a?k hikayesi sizi esir al?yor. Sanmay?n ki kitap bir a?k kitab?… Sadece bir ka? sayfas?nda bahsedilen duygular, nice a?k kitaplar?na ta? ??kart?r gibi o kadar yerli ... … Büyük Vuru? Harlan Coben Büyük Vuru?’ta ba?ka yazarlardan al?nt? yapmam??. Aksine ?nceki kitab?n?n neredeyse ayn?s?n? yazm??. Kahramanlar ayn?, konu ayn?, sadece mekanlar farkl?… B?yle ak?c? romanlar yazan birinin kendi kopyas? olabilmesi ger?ekten de edebiyat i?in üzücü… Dedi?im gibi yaz?m ?ekli kendini okutturmas?na ra?men daha ikinci sayfada konunun ne oldu?unu, kitab?n sonunun nas?l dolamba?l? bir yolla ba?lanaca??n? anlayabiliyorsunuz. ?LK K?TABI OKUMAYANLARA TAVS?YE EDER?M ?? ... … Pi? Fantazi ??te ruhumu daraltan kitap Pi? Fantazi… A?a?? yukar? iki ayda bitirebildim desem yeridir. Elim gitmedi okumaya resmen. Dedim ya yazar o kadar a??r bir anlat?m kullan?yor ki, bir de bunun üstüne ilahi bir gü? anlat?lmak istendi?i zaman i?te o uzak durulmas? gereken kitap olarak kar??n?za ??k?yor. Yazarlar?n bu hataya dü?meleri k?tü asl?nda… Art arda kitap ??karma zorunlulu?u da nereden geliyor? ??te b?yle dü?ündükleri zaman verim azal?yor… Tanr?lardan( zar tanr?s? tabii ki) birinin dünyaya gelmesi ve bir kad?n?n hamile b?rakmas? sonucunda do?an yar? tanr? yar? insan ?ocu?un hayat?. Ke?iflerle dolu ... … Histeri Kü?ükken ba??n?za k?tü bir ?ey gelse ondan ka?mak i?in birinin kimli?ini kullan?r m?yd?n?z? üstelik bu ki?i sizin ablan?z olsa ne yapard?n?z? Ablas?n?n kimli?ini ?alm?? bir k?z?n ba??na gelenlerin anlat?ld??? Histeri’de, rutin bir polisiye kitab? gibi g?rünüyor. Ama okuduk?a Header’in ba??na gelenler sizi de merak ?emberinin i?ine ?ekiyor. Annesinin k?zlar? ile ilgilenmemesi, babas?n?n ?ocuklar?na a??r? dü?künlü?ü bir ailenin farkedilmeden nas?l da??ld???n? ve bu da??lman?n k?zlar?n?n ba??na neler a?t???n? anlat?yor. Y?llar sonra bu ac?y? ya?ayan k?z?n ayn? yere tekrar ... … Zar Adam’?n Pe?inde Zar adam serisinin ikinci kitab? olan Zar Adam’?n Pe?inde polisler taraf?ndan aranan Luke Rh?nehart’?n o?lu ile kurulamam?? ili?kisini anlat?yor. Babas?n?n pe?ine dü?en ?ocuk y?llar ?nce babas?n?n onu neden terketti?ini anlamaya ?al???yor. Tabii ki zarlar ?yle s?yledi?i i?in terk edilen bir ?ocuk bu babay? nas?l anlayabilir? ??te anlayabilmesi i?in o hayat? k?sa bir süre de olsa ya?amas? gerekiyor. Zar Adam’da oldu?u gibi a??r bir dille yaz?ya d?külmü? bu kitap. Uzun sürede bitirebildim ancak. Anlat?m o kadar karma??k, kelimeler o kadar bilimsel ve cümleler o kadar uzundu ki elim gitmedi ... … ?ah Mat Yine bir polisiye roman?…üstelik bu sefer satran? hamleleri do?rultusunda ya?an?yor her ?ey… Bir gazeteci arac?l??? ile polisle ileti?im kuran bir seri katil. Polisin kafas?n? kar??t?ran ve hedefi ?a??rtan teknikler… Tek dezavantaj? ?ah Mat’?n ortalar?na do?ru geldi?iniz zaman katilin son kurban?n?n kim olaca??n? ve katilin kim oldu?unu farketmeniz. ??te beni bu tarz kitaplarda hayal k?r?kl???na u?ratan en ?nemli etken de bu. Bu kadar heyecanla okumaya devam ederken, tek bir cümle ile sonunu anlaman?z ve o sayfadan sonra okudu?unuz sayfalar?n hi? bir ?neminin kalmamas?… Neredeyse bütün ... … Bir Fahi?enin An?lar? Helen… .Hani ?u u?runa sava?lar?n ??kt???, ülkerenin yok oldu?u Helen… Bir Fahi?enin An?lar? Helen’in kendi a?z?ndan hayat?n? anlat?yor. Ac?lar?n?, mutluluklar?n?, a?klar?n? ve hayat?n?n bütün ayr?nt?lar?n? anlat?yor. Sürükleyici bir kitap. Ama ben biyografi tarz?nda kitaplar? pek okuma taraftar? de?ilim. Tabii bu zevk meselesi. Yani asl?nda kitap k?tü de?il yanl?? anla??lmas?n. Ama o kadar ?ok duyduk ki Helen’in hikayesini daha fazlas? ger?ekten bunalt?yor. ANLATIM A?ISINDAN GüZEL. ?AYET HALA HELEN’?N H?KAYES?N? DUYMADIYSANIZ TAVS?YE EDER?M ?? ... … Zar Adam Asl?na bakarsan?z belki de bugüne kadar okudu?um en de?i?ik konuya sahip kitap Zar Adam. Ne bir a?k ili?kisi var ne de cinayet. Bu yüzden merak edip ald?m kitab?. Hatta o kadar emindim ki kitaptan yazar?n iki kitab?n? daha ayn? anda ald?m. Bir psikiyatrist dü?ünün… Normal bir psikiyatrist hastalar?na yard?mc? olur de?il mi? Oysaki kitapta bahsedilen psikiyatrist hastalar?ndan yard?m beklemek zorunda kal?yor. Günün birinde buldu?u iki zar ile oyunlar oynamaya ba?l?yor. 6 gelirse ?unu yapaca??m 5 gelirse bunu… Ama sonunda o kadar al???yor ki bu oyuna art?k nefes almay? bile zarlara sormaya ba?l?yor. ??in k?tü ... … Oyunbozan Sürükleyici bir gerilim ve polisiye roman. kitab?n sonunu ger?ekten tahmin edemedim. O kadar i? i?e ki bütün ki?iler acaba deniliyor. Sonra bir bak?yorsunuz ki katil diye dü?ündü?ünüz adam asl?nda masum. Ben Oyun Bozan’? okuduktan sonra yazar?n bütün kitaplar?n? al?p okumaya karar verdim a??k?as?. Konunun i?leni?i olaylar?n s?ras? da birbirleriyle uyumlu oldu?u i?in okurken akl?n?z? tamamen romana verebiliyorsunuz. TAVS?YE EDER?M ?? ... … I??k Bah?eleri I??k Bah?eleri yeni bir din yaratmaya ?al??an Mani’nin hikayesi. ?ocuklu?undan beri ba??na gelen olaylarla ba?layan hayat hikayesi ?lümüne ve hatta ?lümünden sonras?na kadar devam ediyor. Bir adam?n ger?ek isteklerinin ve i? huzurunun nas?l sa?land???, paradan puldan uzak bu adam?n hayat?n? nas?l devam ettirdi?i, her gitti?i yerde el üstünde tutulmas?n? anlat?yor kitap. Farkl? bir anlat?ma sahip olan yazar o d?nemi ve kahraman?m?z? o kadar iyi betimliyor ki, sanki her ?ey kar??n?zda olup bitiyor. TAVS?YE EDER?M ?? ... … ?in Damas? Ger?ekten de?i?ik bir kitap ?in Damas?. Asl?nda bilinen konu. Hatta neredeyse bütün Türk filmlerinde i?lenmi?tir. Fark bu sefer olaylar?n bir ?inli ailenin ba??ndan ge?mesi. Dü?ünsenize k?z?n?z hi? bilmedi?iniz bir ülkede kayboluyor. Bir gün sizi aray?p beni kurtar diyor. Ne o ülkeyi bilirsiniz ne de konu?ulan dili. Ne yapard?n?z? k?z?n? kurtarmaya ?al??an bu baban?n yan?nda asl?nda i?lenen daha ?nemli bir konu var bence. ?nsan ticareti… ?ki kuru? u?runa k?le gibi ?al??t?r?lan yoksul cahil insanlar. Gü?süzlükleri o kadar belirgin ki kar??lar?ndaki insanlar her?eyi bekliyorlar bu ... … ?eker Portakal? ?eker Portakal?’n? ilk okudu?umda 12 ya??ndayd?m belki de daha kü?üktüm. En ?ok etkilendi?im kitapt?. Zamanla beni neyin etkiledi?ini unutmu?tum. Sonras?nda bu kitab? tekrar almak ve okumak istedim. Kitapl???mda bulunmas? gerekti?ini hissediyordum. ?ans bu ya i? arkada??m Zeynep y?lba?? hediyesi olarak bana bu kitab? verdi?i zaman, uzun zamand?r mutlu olmad???m kadar mutlu oldum. Tekrar bir kitab? okumak pek adetim de?ildir ama konu “?eker Portakal?” oldu?u zaman i?ler de?i?iyor tabii ki. Büyük bir ihtimalle her okudu?um zaman farkl? duygular i?inde olaca??m bir kitap. Her defas?nda daha da ben ... … Babil ?ifresi Dedim ya seviyorum bu tarz kitaplar?. Sürekli bir ko?turmaca, kay?p tarihi eserler, bunlar? arkas?ndaki k?tü niyetli ki?iler… Babil ?ifresi’nde bilim ile tarih ayn? sayfalarda bulu?uyor. ne zaman bu ikisi bir araya gelse mutlaka bir cinayet i?leniyor. Elimden b?rakamad?m. Anlat?m? güzel ve sürükleyici. Bir solukta okunuyor. Hatta bitirmek i?in uyumad?m bile diyebilirim. KES?NL?KLE OKUNMASI GEREKEN K?TAPLAR ARASINDA ?? ... … Empati Hepimiz do?a üstü gü?lerimizin olmas?n? istemi?izdir san?r?m. Ama bunun nas?l sonu?lar do?urabilece?ini hi?birimiz dü?ünmemi?izdir. Empati do?a üstü gü?leri olan bir avu? gencin sava?lar?n? anlat?yor. Adam Fawer kitap yazmay? iyi biliyor. Elinizden b?rakamayaca??n?z bir kitap daha… Kitapl???n?zda bulunmas? gereken kitaplardan bence. ?ok yorum yap?p konuyu anlatmay? istemiyorum a??k?as?. E?er merak ettiyseniz kitab? al?p okuyun bence… TAVS?YE EDER?M ?? ... … Olas?l?ks?z Hani bazen olur da dü?ündü?ünüz biri arar ya, hani o zaman dersiniz ya aaa kalbim temizmi? diye…Olas?l?ks?z kalbinizin temizli?inin konu ile alakal? olmad??? o kadar net bir ?ekilde anlat?l?yor ki… Yine elimden b?rakamad?m. okudu?um her sayfada heyecan?m artt?. Konu ald? ba??n? gitti. Olas?l?k hesaplamay? bilir misiniz? Bir ?eyin olabilme ihtimalini hesaplamak yani. ??te bu kitapta hi? bir ?eyin ?ans olmad??? her ?eyin bir hesab?n?n yap?ld??? anlat?l?yor. Tan??t???n?z ki?ilerin, yedi?iniz yeme?in, i?ti?iniz kahvenin bile… E?er benim gibi say?lar? seven biri iseniz tek nefeste ... … Beyaz Kaplan ?ok ?ey beklemeyin Beyaz Kaplan’dan. Okumadan ?nce ne bekledi?iniz de ?nemli tabii. Kitab? okumadan ?nce polisiye bir kitap olaca??n? dü?ünmü?tüm. O yüzden yar?s?na gelene kadar bunald?m kitaptan. Ancak sonras?nda beklentilerimi de?i?tirdi?im zaman kitab?n konusu beni etkilemeye ba?lad?. K?le olarak hayata gelmi? bir adam?n patronunu ?ldürmesi ve bunun nedenlerini anlat?yor. Bunu anlat?rken de bireysel olarak tek ki?inin hayat?n? de?il, Hindistan’da ya?ayan ve bu hayata zorunlu olan ki?ileri de i?ine al?yor. Hindistan’a kar?? bir ilginiz var ise kitab? okuman?z? tavsiye ederim ama b?yle bir ilginiz yok ... … Atlantis ?ifresi Seviyorum bu tarz kitaplar?… Eski uygarl?klar?n son anda ke?fedilmesi, elden kaybolan tarihi eserler, onlar?n pe?indeki insanlar ve ko?u?turmalar… Her ne kadar günümüzde bu tarz kitaplar birbirleri ile ?ok benzerlik i?inde olsalar da yine de vazge?emiyorum bu kitaplar? okumaktan. Belki de her birimizin i?inde yatan hazine avc?l???d?r bunun nedeni. Ya da kesinli?i olmayan konulara kar?? olan a?l???m?zd?r. Kim bilir… Sürükleyici bir kitap. Kay?p bir ?ehir ve onu bulmaya ?al??an insanlar… Atlantis günümüzde de hala bahsedildi?i ortamda kendini dinlettiriyor. Belki günün birinde ger?ekten bulunur ne ... … Travma Yine beni hayretler i?inde b?rakan bir roman Travma. ?smine aldanmay?n ruh sa?l???n?z? bozacak bir kitap de?il. Kü?ükken ba??ndan ge?en bir olay üzerine sessizle?en bir ?ocu?un, kendini kilitleri a?arken bulmas?n? anlat?yor. Elimden b?rakamad?m resmen. Her sayfay? okuduk?a etkilendim. Anlat?m o kadar sade ki yormuyor okumak sizi. Uzun süredir okudu?um kitaplar aras?nda en sürükleyici olan?yd? diyebilirim. Konu itibari ile de di?erlerinden farkl? asl?nda. Ne diyeyim okuyun siz de fikrinizi belirtin. BENDEN S?YLEMES? ... … Akl?ndan Bir Say? Tut Asl?nda tipik bir Amerikan polisiye filmi konusu. Acaba beni ?a??rtabilir mi diye dü?ünüp ald???m ama maalesef ?n yarg?lar?mda beni hakl? ??karan bir kitap. Katil kitab?n i?inde ?ok a??k?a belli edilmi?.Akl?ndan Bir Say? Tut s?radan bir konuya sahip. Karakterlerde herhangi ay?rt edici bir ?zellik yok. Sadece bitsin diye devam ettim okumaya. Asl?nda okumas? keyifli yani ak?c? bir yaz?m tarz? oldu?u i?in okuyucuyu s?km?yor. Ama sonunu bildi?iniz i?in s?radan olarak nitelendirebilirim. OKUSANIZ DA OKUMASANIZ DA HAYATINIZ AYNI OLACAK ?? ... … Ar? Kovan?na ?omak Sokan K?z Ve serinin en son kitab? Ar? Kovan?na ?omak Sokan K?z… Her ?eyin netli?e kavu?tu?u kitap… Anti sosyal davran??lar?ndan dolay? su?lanan Salander’in hapis cezas?ndan kurtulmas? sadece Blomkvist’e ba?l?d?r. Salander yap?s? gere?i her ne kadar yard?m almaktan nefret etse de bu sefer ipler onun elinde de?ildir. ?nceki iki kitab? okudu?unuz zaman do?al olarak merak ediyorsunuz kitab?. Hatta son sayfalara do?ru geldi?im zaman bitmesini istememi?tim. Ke?ke bir kitap daha olsun diye dü?ünmü?tüm. Millenium serisinin son kitab? oldu?u i?in di?er kitaplara nazaran daha sürükleyici bir yap?s? ... … Ate?le Oynayan K?z Serinin ikinci kitab? Ate?le Oynayan K?z … Yine elden b?rak?lamayan bir kitap. Bu kitapta ?nceki kitaptaki kahraman?m?z Salander’in ge?mi?indeki karanl?k noktalar ortaya ??k?yor. ?nceki kitab?n devam? niteli?inde olan kitap, serinin devaml?l??? a??s?ndan ara kitap olarak nitelendirilebilir. Uyumadan elden b?rak?lmadan okunacak bir kitap. Yazar ke?inlikle bu i?i biliyor. Ama ?nceki kitapta da oldu?u gibi ba?lang?? sayfalar?nda bunalabilirsiniz. Yapman?z gereken tek ?ey elinizden b?rakmamak… TAVS?YE EDER?M ?? ... … Ejderha D?vmeli K?z Yine elimden b?rakamad???m bir kitap daha… Sayfa say?s?n?n sizi korkutmas?na izin vermeyin sak?n. Serinin ü?lemesinin ilk kitab? olan Ejderha D?vmeli K?z bence en güzel kitab?… Ya?ananlar?n i?inde buluyorsunuz kendinizi.Ko?anlarla ko?up dü?enlerle dü?üyorsunuz. ?tiraf etmeliyim ki ilk sayfalar?nda “neden ald?m bu kitab?” diye dü?ündüm. Nereye ba?lanaca??n? tahmin edemedim. Ama sonras?nda okuduklar?m beni ald? roman?n i?ine dahil etti. Kitapta ne ararsan?z var asl?nda. A?k, cinayet, polis soru?turmas?, ara?t?rma ve daha nice konu. Bu kadar konunun ayn? kitapta bulu?mas? okumaya ayr? bir zevk ... … Labirent Hayal k?r?kl???na u?rad???m bir kitap. Dedim ya seviyorum tarihi olaylar?n günümüzle kar??la?t?r?ld??? kitaplar?. Ama bazen de s?rf ba?lant? olu?sun diye yazarlar kendi i?lerinde, kitab?n konusunda kayboluyorlar. Vaadettikleri ?eyleri veremiyorlar okuyucuya… Labirent’in kapa??nda ü? s?r, iki kad?n, bir kase yaz?s?na aldand?m ve ald?m kitab?. Günümüzde ya?ayan bir kad?n ile yüzy?llar ?nce ya?ayan bir kad?n?n ba?lant?s?n? anlat?yor. Tabii ki as?l konu kutsal kaseyi bulmak. Ama a??k?as? baz? b?lümleri d???nda benim i?in s?radan ve fazla taklit geldi. Belliki ba?ka yazarlardan ?ok etkilenilmi? ... … Sil Ba?tan Sürekli ayn? hayat? ya?amak zorunda kalsayd?n?z ne yapard?n?z? Ayn? hayata hep farkl? biz zamanda do?mak… San?r?m hepimiz Jeff gibi yapard?k ve ilk etapta zengin olurduk. Peki ya sonra? Asl?nda daha k?tüsü ?lece?iniz zaman? bilmek… Ve bunu ?aresizce beklemek… Hep isteriz ke?ke bir ?ans?m daha olsa diye ama asl?nda bunun ne kadar zor oldu?u bu kitapta ?ok güzel anlat?lm??. Sil Ba?tan’? okuduktan sonra belki de ya?ad???m?z hayattan mutlu olmay? ??renebiliriz. Sanki bende ya?ad?m bunlar? okurken. Ak?c? yaz?m tarz? sayesinde ayn? ?eyleri okumaktan s?k?lm?yorsunuz. Zaten Ken Grimwood’un Kaybolu? ... … Kaybolu? Yine elimden b?rakamad???m bir roman. Ayn? beyinde ya?ayan iki farkl? kad?n. Ve enteresan olan bu iki kad?n?n sadece epilepsi krizleri s?ras?nda kar??la??yor olmas?. Asl?nda beraber ya?am?yorlar. Biri di?erini habersizce izliyor. Onunla ayn? a?k? ya??yor, zaman zaman ondan nefret ediyor. Kendi hayat?n? b?rak?p di?erinin hayat?nda ya?amak istiyor. Okurken merak uyand?r?yor. Hadi bir b?lüm daha okuyay?m diyerek b?rakamad?m elimden. Hepimizin i?inde merak duygusu vard?r. Kaybolu? merak?n?z? uyand?r?yor. TAVS?YE EDER?M ?? ... … Kü?ük Mucizeler Dükkan? D?rt farkl? kad?n… D?rt farkl? ya?am… Hi? beklemedikleri anda birbirlerinin hayatlar?nda buluyorlar kendilerini. Okumas? e?lenceli. Asl?nda ?ok fazla ?ey beklememek laz?m kitaptan. Hani okunup be?enilen ama üzerinde durulmayan kitaplar vard?r ya bir bak?mdan b?yle Kü?ük Mucizeler Dükkan?. Kitap d?rt günde bitirtti kendini. Okurken ba?ka bir ?eyin akl?n?za gelece?ini sanmam. Zaten kitab?n ana konusu ?rgü ?rmenin insan? nas?l rahatlatt??? ile ilgili. Neredeyse bütün kad?nlar bunun ne kadar do?ru oldu?unu bilirler. Kitab? okurken de ?rgü ?rer gibi rahat hissediyorsunuz kendinizi. Hani ilmek ka?mas?n diye pür dikkat ... … Merakl?lar Richard Bach’? Mart? kitab? ile sevmi?tim. Mart?’dan sonra ba?ka bir kitab?n? okumam??t?m. Merakl?lar’? g?rünce hemen ald?m ancak beni hayal k?r?kl???na u?ratt?. Yazar genellikle hayvanlar? karakterle?tirir. Mart?’y? okudu?umda (belkide o zamanlar kü?ük oldu?um i?in) bu ?zellik ?ok ho?uma gitmi?ti. Ama bu kitaptaki karakterler( da? gelincikleri) a??k?as? bana ?ok uzak geldi. Kitapta be? ayr? hikaye var. Kimisi ho?uma gitti kimisi de beni bunaltt?. Belki de fazla hayal ürünü geldi bana( Vampir kitaplar?n? da bu yüzden pek tercih etmiyorum). S?Z B?L?RS?N?Z BENDEN S?YLEMES? ?? ... … SON OKUNANLAR Lizbon’a Gece Treni Agora’da Bir Delikanl? Endgame – G?k Anahtar? Kuyucakl? Yusuf Yollar?n Ba?lang?c? ??imizdeki ?eytan Marsl? Bir Bar Filozofu D?nü?üm A?k ve ?bür Cinler Arama: Anasayfa Bütün Yazarlar Hakk?mda ?nerileriniz Free WordPress Theme designed by GavickPro.com Proudly published with WordPress

konusune.com Whois

Domain Name: KONUSUNE.COM
Registry Domain ID: 1697548286_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.publicdomainregistry.com
Registrar URL: www.publicdomainregistry.com
Updated Date: 2016-01-11T15:44:28Z
Creation Date: 2012-01-18T08:59:02Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-01-18T08:59:02Z
Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Registrar IANA ID: 303
Domain Status: OK https://icann.org/epp#OK
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Duygu Tumer
Registrant Organization: N/A
Registrant Street: istanbul 
Registrant City: istanbul
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 34744
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.222222222
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: duygutumer35@gmail.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Duygu Tumer
Admin Organization: N/A
Admin Street: istanbul
Admin City: istanbul
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 34744
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.222222222
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: duygutumer35@gmail.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Duygu Tumer
Tech Organization: N/A
Tech Street: istanbul
Tech City: istanbul
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 34744
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.222222222
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: duygutumer35@gmail.com
Name Server: ns1.sadecehosting.com
Name Server: ns2.sadecehosting.com
DNSSEC:Unsigned
Registrar Abuse Contact Email: abuse-contact@publicdomainregistry.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1-2013775952
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-06-24T10:20:18Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Registration Service Provided By: SADECEHOSTING.COM DOMAIN NAME SERVICE
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms